Op 17 september 1996 werd Stichting Korenmolen “De Grauwe Beer “ opgericht en gevestigd te Beesel.

De stichting heeft als doel “het beheren en behouden van de korenmolen de Grauwe Beer als monument van de Beeselse gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst”.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken is uiteraard geld nodig. Volgens de Stichtingsakte wordt het vermogen van de stichting gevormd door:

a . subsidies, sponsorbijdragen en donaties;

b. erfenissen, legaten en schenkingen;

c. alle overige baten.

Het bestuur stelt zich mede tot doel een exploitatie van de molen, voor zover mogelijk en verantwoord, te realiseren. Zo zou b.v. de multifunctionele ruimte mede als trouwlocatie kunnen dienen, of zal er een ( tijdelijke) expositie gehouden kunnen worden; verkoopruimte voor meel- en streekproducten e.d. is ook in beeld.

Het spreekt voor zich dat financiële ondersteuning, in welke vorm dan ook te allen tijde welkom is.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en wel:

Mr. J. Derckx, voorzitter;

Dhr. A. Theeuwen, secretaris;

Mw. G. Hoekstra, penningmeester;

Dhr. G. Spee, lid;

Dhr. P. v/d Borst, lid.

Stichtingenregister Venlo nummer S 64675

Rabobank IBAN/rekeningnummer NL28RABO0105397423  BIC code RABONL2U